Ochrana osobních údajů (GDPR)

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl pro náš dětský domov určen:

 • F. C. S. bezpečnostní poradenství a.s.

I.Č. 25884646

Sídlo: Vítkovická 1994/22

         702 18 Ostrava

Kontaktní e-mail: poverenecMSK@fcs-ov.cz

 

 • osobní údaje jsou v DD zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo dále uchovány po dobu stanovenou platným spisovým řádem;
 • pokud jsou v DD zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:
 • požadovat od DD informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným v DD;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané DD jsou nepřesné);
 • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných DD, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů DD;
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) DD;
 • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním;
 • Svá práva vůči DD uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.